Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące projekty edukacyjne

 

Pobierz pliki (.pdf): karta projektu-wzór-1, wzór-2

Pobierz pliki (.doc): karta projektu-wzór-1, wzór-2

W związku z realizacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie nauczyciele uczący w gimnazjum przygotowali tematy projektów edukacyjnych. Poniżej zamieszczamy wykaz projektów. Uczniowie klas II gimnazjum dokonują wyboru. Opiekę nad wyborem projektu sprawuje wychowawca klasy.

Zgodnie z „Warunkami realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie” uczniowie mogą również zgłaszać propozycje tematów projektów edukacyjnych.

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 pobierz plik

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DO REALIZACJI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

   

 

 

  

Warunki realizacji projektu edukacyjnego

w Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

pobierz plik

1. Uczniowie. Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem pierwszego półrocza nauki w szkole, kiedy uczniowie są skoncentrowani na adaptacji w nowej szkole i „zaistnieniu” w nowej grupie rówieśników.

4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku);

5. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie krótkiej ulotki informacyjnej.

6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespól uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;
  5. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

8. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną w klasie, w której realizowany jest projekt.

9. W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informacja pisemna o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe jest bezprzedmiotowa.

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

11. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.

12. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

13. Najpóźniej do końca października danego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy proponuje co najmniej 10 tematów projektów edukacyjnych, których zakres tematyczny dotyczy wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykracza poza te treści.

14. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu do danego zakresu tematycznego dokonuje ta osoba, która taką informacje uzyskała.

15. Uczniowie:

  1. do końca lutego w klasie pierwszej (w klasie drugiej w roku szkolnym 2010/2011 w miesiącu grudniu), podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych przez wychowawcę klasy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego do końca kwietnia. Zmieniony temat jest ostateczny.
  2. na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi nie mniej niż 5 uczniów i nie więcej niż 10. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca samodzielnie dokona podziału. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor.

16. Uczniowie mją czas na realizację projektu do końca kwietnia

17. Opiekunami projektów danego rocznika uczniów jest dla każdej klasy zespół nauczycieli, którzy zgłosili tematy projektowe. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.

18. Konsultacje uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel bibliotekarz lub nauczyciel informatyki.

19. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela.

20. Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów odbędzie się po zakończeniu realizacji projektu.

21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

22. Wzór karty projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.