Regulamin "Wyszkowskie Dyktando"

REGULAMIN WYSZKOWSKIEGO  DYKTANDA

„Kochać Ojczyznę, to miłować język, Miłować język, to nie kalać go błędami ”

 

1.         Organizatorem Wyszkowskiego Dyktanda jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.

 ( Przed przekształceniem Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie)

2.         Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Wyszkowa i Starosty powiatu wyszkowskiego.

3.         Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII obecnych szkół podstawowych, klas II-III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

4.         Cele konkursu:

·      Wdrażanie do świadomego posługiwania się językiem ojczystym.

·      Przestrzeganie poprawności ortograficznej w zakresie zasad oraz bliskiego uczniom słownictwa.

·      Kontynuowanie kilkunastoletniej tradycji organizowania w/w konkursu przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie.

·      Rozbudzanie ambicji szlachetnego współzawodnictwa.

·      Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania swoich umiejętności i uzdolnień.

5.         Konkurs dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, gminnym, wojewódzkim.

6.         Etap szkolny przygotowują samodzielnie nauczyciele poloniści powołani przez dyrektora placówki, według warunków i potrzeb macierzystej szkoły. Do etapu gminnego należy wytypować 1 spośród 5 uczniów danego rocznika.

7.         Etap gminny organizuje dyrekcja szkoły podstawowej/szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w miejscowości, która jest siedzibą gminy.

8.         Nauczyciele poloniści, wytypowanej przez burmistrza / wójta / starostę  szkoły, opracowują zasady, formy i kryteria oceniania konkursu na tym etapie. Do finału wojewódzkiego należy wytypować 5 uczniów, laureatów eliminacji gminnych.

9.         Członkowie komisji gminnej zobowiązani są do przesłania protokołu z eliminacji gminnych do 31 marca 2018 roku na adres lub e-mail szkoły.

10.         Finał wojewódzki Wyszkowskiego Dyktanda odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie o godzinie 12.00.

11.         Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101. poz.926) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu..

12.         Teksty dyktand finałowych przygotowują organizatorzy konkursu.

13.         Konkurs Wyszkowskie Dyktando przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

A – uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum,

          B – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

14.          W związku z powyższym skala trudności tekstów dyktand będzie zróżnicowana.

15.         Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora.

16.         Ocenie będzie podlegać poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

17.         Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

18.         Wszystkie prace będą kodowane.

19.         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac z taką samą liczbą błędów.

20.         Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

21.         Wgląd do ocenionych prac konkursowych ma wyłącznie komisja sprawdzająca. Do publicznej wiadomości będą podane tylko imiona i nazwiska zwycięzców.

22.         Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym. Przysługiwać będzie wyłącznie uczestnikom konkursu oraz nauczycielom przygotowującym ucznia. Prace pozostają własnością organizatora.

23.         Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

24.         Uczestnicy mają prawo zwrócenia się do komisji konkursowej z prośbą o uzasadnienie oceny swojej pracy w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia wyników.

25.         Objęcie patronatem Wyszkowskiego Dyktanda przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych

 i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.